Nicoline Normann

PSYKOLOG NICOLINE NORMANN

Effektiv behandling af angst med metakognitiv terapi til børn og voksne

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Igennem en årrække har jeg specialiseret mig i angstlidelser hos børn, unge og voksne, både gennem terapi og forskning.

Mit terapeutiske udgangspunkt er kognitivt, da jeg lægger vægt på at den behandling jeg tilbyder er af høj kvalitet og evidensbaseret.

Jeg har særligt dygtiggjort mig inden for metakognitiv terapi til både børn og voksne, da denne metode har vist gode resultater opnået på kort tid, med en virkning der varer ved. Jeg er MCT Institute™ registreret terapeut, hvilket betyder at jeg har gennemført og bestået en toårig efteruddannelse med fokuseret træning i metakognitiv terapi fra grundlæggerne af denne terapiform. Jeg har desuden taget aktiv del i udviklingen og tilpasningen af denne terapiform til børn, hvilket har resulteret i udgivelsen af bogen Metakognitiv terapi til børn med angst.

forskning

Udover at arbejde i min praksis, har jeg min daglige gang på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, hvor jeg har fået tildelt et ph.d.-stipendium til at undersøge børns måder at regulere bekymringer på. Jeg har publiceret en række artikler vedrørende angst i internationalt anerkendte tidsskrifter. En af disse er en sammenfatning af effekten af metakognitiv terapi hos voksne med angst og depression.

Jeg behandler

behandling

Jeg har specialiseret mig i behandling af angstlidelser og relaterede problematikker.

Der findes flere forskellige former for angstlidelser, og alle kan variere i omfang og sværhedsgrad. Afhængigt af om man er barn, ung eller voksen, kan de forskellige angstlidelser godt komme til udtryk på forskellige måder.

Overordnet set er angstsymptomerne dog de samme uanset alder. De fleste der oplever angst, kan genkende symptomer fra mere end én angstlidelse.

Personer med angst har tendens til at bruge meget tid på at tænke og bekymre sig om ting, oplever ofte nervøsitet, ubeslutsomhed og tankemylder. Nogle oplever også at have lavt selvværd, og kommer til at gruble over den tilstand de er i og hvorfor de har det som de har det. Deraf kan der opstå følelser af tristhed og depression. Når man lider af angst, oplever man ofte søvnvanskeligheder og får fysiske symptomer, såsom mave- og hovedpine, muskelspændinger, kvalme og diarre. Man kan også til tider kaste op af angst. Dette betyder at angsten nogle gange kan være svær at opdage, fordi man tror at der er noget fysisk i vejen med én, og man derfor ikke tænker på at man faktisk er nervøs, bekymret eller bange for noget.

Angst kommer i mange former. Under vores første møde vil jeg afdække hvilke(n) type(r) angst der særligt tynger dig, og vi lægger sammen en plan for hvad der skal fokuseres på i terapien.

udvid

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

I metakognitiv terapi lærer du gennem konkrete metoder hvordan du opnår kontrol til selv at vælge hvad du vil bruge din mentale energi på.

Metakognitiv terapi er en nyere måde at forstå og behandle psykiske vanskeligheder på, som har vist sig yderst effektiv til behandling af angst hos voksne (Normann, van Emmerik & Morina, 2014) og børn (Esbjørn, Normann, Christiansen & Reinholdt-Dunne, 2018). Terapiformen bygger på teori, som har et solidt videnskabeligt fundament om menneskets tænkning og opmærksomhed.

Personer med angst oplever at bruge meget tid på bekymringer, spekulationer, fokusering på trusler og negative følelser, og gør brug af forskellige uhensigtsmæssige metoder til at forsøge at håndtere deres negative tanker og følelser. I metakognitiv terapi arbejder terapeut og klient sammen på at ændre uhensigtsmæssige tanke- og opmærksomhedsmønstre. Klienten får redskaber til at forholde sig til negative tanker på en ny måde, som gør at de ikke opleves som ukontrollerbare. I forløbet ser vi på hvilke håndteringsstrategier der er hensigtsmæssige, og hvilke der ikke er. Klienten træner både i sessionen og hjemme nye måder at reagere på sine tanker og følelser på, med det mål at genfinde fleksibilitet i opmærksomheden og opnå kontrol over lange bekymringsrækker og grublerier. Terapiformen er derfor attraktiv for personer der har tendens til overtænkning eller myldertanker, da man i terapien på kort tid lærer at mindske disse tankerækker.

Metakognitiv terapi indebærer ikke brug af mindfulness og meditation.


Kognitiv terapi

I tilfælde hvor jeg vurderer det relevant for den enkelte klients problematik, anvender jeg kognitiv terapi. Kognitiv adfærdsterapi er en meget veldokumenteret og anerkendt behandlingsform til bl.a. angst hos børn, unge og voksne, som anbefales i både nationale såvel som internationale kliniske retningslinjer i behandlingen af angst.

udvid

Ydelser og priser

Ydelser og priser

Jeg tilbyder udredende undersøgelser, terapeutiske forløb, samt undervisning og supervision til fagprofessionelle.

Første samtale

Undersøgelse og tilbagemelding med fokus på anbefaling af videre forløb: 2000 kr. En undersøgelse med tilbagemelding varer ca. 1½ time.

For at kunne tilbyde den rette behandling, er der behov for en grundig afdækning af den mulige angstproblematik. Klienten vil derfor udfylde relevante henvendelsespapirer, samt blive stillet en række spørgsmål ved brug af et diagnostisk interview. Direkte herefter modtager klienten en mundtlig tilbagemelding, hvor udfaldet af undersøgelsen opsummeres og der gives anbefaling af hvilket videre forløb der vurderes relevant. Ved undersøgelser af børn og unge inddrages både forældre og barn i denne undersøgelse og tilbagemelding.

Terapi

Terapisession: 1000 kr. En session varer 45 minutter.

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik og historik. Ved forløb med børn inddrages både forældre og barn efter individuelt behov. Man skal generelt forvente at et forløb strækker sig over 8-12 terapisessioner, som typisk ligger med en uges mellemrum.

Jeg udbyder også kortere rådgivende forløb til lette angstproblematikker.


Jeg modtager betaling via bankoverførsel eller MobilePay.

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst.


Undervisning og supervision

Jeg udbyder undervisning i metakognitiv terapi, angstlidelsers udvikling, vedligeholdelse og behandling, og jeg superviserer i brugen af metakognitiv og kognitiv terapi, herunder brugen af Cool Kids til børn og unge med angst. Kontakt mig med henblik på et skræddersyet tilbud.

udvid